Паразитология – кратки систематични данни

Categories: Помагала
Tags: No Tags
Published on: 26.03.2012

Царство Animlia

Подцарство Protozoa

Тип Sarcomasrigophora
Клас Sarcodina

Най-нисшите едноклетъчни животни. Придвижват се с псевдоподи. Храносмилателините им органи са представени от вакуоли. Размножават се чрез просто делене.

Предствавители: Entamoeba hystolitica

Клас Mastigophora (Flagellata)

Тук се включват едноклетъчни животни с паразитен и свободен начин на живот. Притежават едно или много камшичета за придвижване.

Представители: Leishmania donovani, Lamblia intestinalis, Trichomanas vaginalis

Тип Sporozoa

Паразитни видове, които във възрастно състояние нямат органели за движение и храносмилателни органи. Хранят се осмотично. Във връзка с паразитния си начин на живот имат сложен жизнен цикъл свързан със смяна на гостоприемници. Размножаване – шизогония, гаменогония и спорогония.

Клас Coccidiomorpha

Вътреклетъчни паразити, повечето от които в биологичният си цикъл имат редуване на полово и безполово поколение.

Представители: Toxoplasma, Plasmodium, Blastocystis, Cryptosporium

Подцарство Мetazoa

Тип Plathelminthes (Плоски червеи)
Клас Trematoda (Метили, Смукалници)

Ендопаразити с листовидно тяло. Достигат до 5-6 см в дължина. В предната част на тялото се намира заострен вендуз, в дъното на който е разположена устата. По повърхноста на тялото си имат хитинови шипчета и кукички за прикрепване. Развитието им е свързано с жизнен цикъл включващ смана на гостоприемници и редуване на поколенията.

Представители: Fasciola hepatica, Shistosoma spp.

Клас Cestoda (Тении)

Ендопаразити с жизнен цикъл свързан със смяна на гостоприемници. Половозрялата форма паразитира в червата на гръбначните животни. Имат дълго лентовидно тяло, което е съставено от отделни членчета наречени проглотити. В предната част на тялото имат сколекс – прикрепителен орган съставен от вендузи и кукички. Непосредствено зад сколекса се намира шийка, от която чрез напречно прищъпване се формират проглотидите. Нямат храносмилателна система. Храната постъпва в тялото по осмотичен път. Хермафродити с много висока плодовитост.

Представители: Taeniarhinchus saginatus, Taenia soliumq Echinococcus granulosus, Hymenolepsis nana, Diphillobotrium latum

Тип Nemathelminthes (Кръгли червеи)
Клас Nematota

Имат цилиндрично тяло, което в краищата е заострено. Храносмилателната им система се състои от предно, средно и задно черво. Разделнополови с изразен полов диморфизъм. Развитието на яйцата става във външната среда.

Представители: Trichinella spiralis, Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercoralis

 

Share this