Актове за гражданско състояние (АГС) – понятие и видове

Categories: Помагала
Tags: No Tags
Published on: 26.03.2012

Актовете за гражданско състояние се намират в общината по местонахождение на събитието (ако: лицето А. е роден в Варна – акт за раждане в Варна, оженен в София – акт за граждански брак в София, починал в Русе – акт за смърт в Русе).

Когато се съставят актовете: подвързват в регистри за гражданското състояние (общината); За всеки опеределен вид акт има определен регистър, после се номерират , и се подвързват  по 100 акта в том; томовете са в календарната година; регистъра се прошнурова  и пронумерова в края на годината от длъжностно лице (подпис и печат); Тези мерки се предприемат с цел да не могат да бъдат подправени и подменени актовете.

АГС раждане

Съставя в седем дневен срок от раждането (без деня на раждането) въз основа на писмено съобщение.

Задължение писмено да съобщят за раждането имат

 • ръководителят на здравното заведение или лицето, на което със заповед е възложено това, когато раждането е станало в здравно заведение
 • компетентно медицинско лице, когато раждането не е станало в медицинско заведение
 • длъжностното лице по гражданско състояние, когато в населеното място няма медицинско лице;

Актът за раждане съдържа всички стандартни реквизити на останалите АГС

 • място на съставяне на акта
 • номер на акта и дата на съставяне
 • номер на оригиналното удостоверение, дата (година, ден, месец, час и минута) на раждането
 • място на раждане
 • име на новороденото
 • ЕГН и т.н.

Съществува обаче и възможност, бащата на новороденото да не е установен по реда на презумпцията за бащинство. Тогава бащата може да се установи чрез припознаване. Ако припознаването е направено преди съставянето на АГС за раждане, бащата се вписва в акта. Ако припознаването се извърши след това, то в графата “баща” се пише “неизвестен” .

Нов АГС за раждане се съставя при пълното осиновяване – новият акт се съставя въз основа на заверен препис на решението на съда, с което осиновяването се допуска.

АГС за граждански брак

Актовете за граждански брак се съставят, след като длъжностното лице по гражданско състояние:

 • провери самоличността и възрастта на страните
 • установи, че няма пречки за сключването на брака
 • получи волеизявленията на страните за съгласието им
 • в присъствието на двама свидетели.

АГС за смърт

Актовете за смърт се съставят въз основа на:

 • получено съобщение за смърт, което се издава от компетентно медицинско лице не по-късно от 48 часа и не по-рано от 24 часа от настъпването на смъртта
 • обявител на събитието е лицето, което представя медицинското свидетелство за смърт.

Разновидност на АГС за смърт е акт за смърт, съставен въз основа на влязло в сила съдебно решение, с което се обявява дадено лице за умряло.

АГС за раждане, сключване на граждански брак или смърт, съставяни при пътуване по море

В тези случаи капитанът на кораба е длъжен да впише съответното събитие в корабния дневник и да състави АГС в срок от 24 часа от настъпването му (без актът за граждански брак).

Капитанът на кораба е длъжен да предаде преписи от съответните АГС в службата за гражданско състояние при общината на първото българско пристанище, в което е влязъл корабът или в българското посолство/консулство в първата страна, в чието пристанище влезе кораба.

АГС на български граждани, съставени в чужбина

Съставят се или от съответния българско дипломатическо/консулско представителство в съответната държава, или от чуждите местни органи по гражданско състояние там. Във втория случай българският гражданин е задължен да се снабди със заверен препис от АГС и да го предаде (изпрати) не по-късно от шест месеца на дипломатическия/консулския представител в съответната страна, като му съобщи и постоянния си адрес в Р България.

Изменения в актовете по гражданско състояние

Измененията в актовете по гражданско състояние стават чрез отбелязване, допълване и поправяне. Промяната в гражданското състояние на лицата се извършва по съдебен или по административен път.

Share this